neonSnake.io - html5 game

Fullscreen mode

Use mouse to play the game.

neonSnake.io is fun addictive .IO game.